Wednesday, September 13, 2017

மூலிகை பேசுகிறது : செம்பருத்தி – ப.கண்ணன்சேகர்
மூலிகை பேசுகிறது : செம்பருத்தி


கிழக்காசிய நாடுகளில் தழைத்திடும் தாவரம்
கிடைத்தோர்க்கு நலமெனக் கொடுத்திடும் ஓர்வரம்
அழகெனப் பூத்திடும் அருமருந்து செம்பருத்தி
ஆரோக்கியம் தந்திடும் அன்றாடம் நிலைநிறுத்தி
அழகான கூந்தலுக்கு அற்புத மருந்தாகும்
அன்புடன் உபசரிக்கும் ஆதிவாசி விருந்தாகும்
விழாக்கால வேள்வியிலும் வைத்திடும் பூவாகும்
விடியாத நோய்களுக்கும் வெளிச்சமென தீர்வாகும்

விதையில்லாப் பதியத்தால் விளைந்திடும் செடியாகும்
வேர்இலை பூக்களால் வரும்நோயும் பொடியாகும்
சிதையாமல் பூவிதழை சுடும்பாலில் நனைத்திடு
சிவந்திடும் பாலினை  அன்றாடம் அருந்திடு
பதைத்திடும் பதற்றத்தைப் பக்குவமாய்க் குறைத்திடும்
பலமூட்டி  இரத்தத்தை   பயன்பெற ச் செய்திடும்
வதைத்திடும்  இதயத்தின்  வலிகளை  மாற்றிடும்
வளமான வாழ்விற்கு வழிதனைக் காட்டிடும்

செந்நிற வண்ணத்தில் சிரித்திடும் பூவாகும்
சீனர்களும் போற்றிடும் சிறப்பான மருந்தாகும்
வந்திடும் வெள்ளைநோய் வஞ்சியர்க்கு நலமாகும்
வையகம் முழுக்கவே வளர்ந்திடும் குலமாகும்
தந்திடும் வைத்தியம் தரணிக்குப் பயனாகும்
தாவர வகைகளில் தரமான மருந்தாகும்
சிந்தனை செய்திடு செம்பருத்தி வளர்த்திடு
செழிப்புடன் ஆரோக்கியம் ஞாலத்தில் நிறுத்திடு.
ப.கண்ணன்சேகர்
ப.கண்ணன்சேகர், திமிரி
9894976159.
9698890108.
தரவு: முதுவை இதாயத்து

Friday, September 8, 2017

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் 7/8 – கருமலைத்தமிழாழன்

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் 7/8 – கருமலைத்தமிழாழன்

 (யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் 6/8 – தொடர்ச்சி)
 

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் 7/8

பலமொழிகள்   பேசினாலும்   அன்பு   என்னும்
பாலத்தால்   ஒருங்கிணைந்தே   வாழ்வார்  அங்கே
கலக்கின்ற   கருத்தாலே   மொழிக   ளுக்குள்
காழ்ப்புகளும்   உயர்வுதாழ்வு   இருக்கா  தங்கே
இலக்கியங்கள்   மொழிமாற்றம்   செய்தே   தங்கள்
இலக்கியமாய்ப்    போற்றிடுவர் !   கணினி   மூலம்
பலரிடத்தும்   பலமொழியில்    பேசு   கின்ற
பயனாலே   மொழிச்சண்டை   இல்லை  அங்கே !

நாடுகளுக்    கிடையெந்த   தடையு   மில்லை
நாடுசெல்ல   அனுமதியும்   தேவை   யில்லை
நாடுகளுக்    கிடையெந்த    பகையு   மில்லை
நட்பாலே   உதவுதற்கும்   எல்லை   யில்லை
வாடுகின்றார்   ஒருநாட்டு   மக்க   ளென்றால்
வளநாடு    கரங்கொடுத்தே   காத்து   நிற்கும்
பாடுபட்ட   பலனெல்லாம்    அனைவ   ருக்கும்
பகிர்ந்தளித்தே   வாழ்ந்திடுவர்    பொதுமை   என்றே !

(தொடரும்)
இரண்டாம்  உலகத் தமிழ் எழுத்தாளர்  மாநாடு
இடம் – இராசரத்தினம் கலையரங்கம், அடையாறு, சென்னை.
நாள்  : வைகாசி 26, 2048 /  09 – 06 – 2017
கவியரங்கம்
தலைமை –  கவியரசு  ஆலந்தூர் மோகனரங்கம்
தலைப்பு – யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்
பாடுபவர் – பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்

Sunday, September 3, 2017

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் 6/8 – கருமலைத்தமிழாழன்


(யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் 5/8 – தொடர்ச்சி)

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் 6/8

அறிவியலில்    உலகமெல்லாம்    அற்பு   தங்கள்
அரங்கேற்றக்    கலவரங்கள்    அரங்க    மேற்றி
அறிவிலியாய்க்   குறுமனத்தில்   திகழு   கின்றோம்
அணுப்பிளந்து   அடுத்தகோளில்    அவர்க    ளேற
வெறியாலே   உடன்பிறந்தார்    உடல்பி   ளந்து
வீதியெலாம்    குருதியாற்றில்   ஓடம்   விட்டோம்
நெறியெல்லாம்   மனிதத்தைச்   சாய்ப்ப   தென்னும்
நேர்த்திகடன்   கோயில்முன்   செய்கின்    றோம்நாம் !

வானத்தை   நாம்வில்லாக    வளைக்க   வேண்டா
வாடுவோரின்   குரல்கேட்க   வளைந்தால்    போதும்
தேனெடுத்துப்   பசிக்குணவாய்க்    கொடுக்க   வேண்டா
தேறுதலாய்   நம்கரங்கள்   கொடுத்தால்   போதும்
தானத்தில்   சிறந்ததெனும்   நிதானத்   தில்நாம்
தமரென்றே    அனைவரையும்   அணைத்தால்   போதும்
மானுடந்தான்   இங்குவாழும்    சமத்து  வத்தில்
மண்பதையே    அமைதிவீசும்   நேயத்    தாலே !

(தொடரும்)
இரண்டாம்  உலகத் தமிழ் எழுத்தாளர்  மாநாடு
இடம் – இராசரத்தினம் கலையரங்கம், அடையாறு, சென்னை.
நாள்  : வைகாசி 26, 2048 /  09 – 06 – 2017
கவியரங்கம்
தலைமை –  கவியரசு  ஆலந்தூர் மோகனரங்கம்
தலைப்பு – யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்
பாடுபவர் – பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்